Zentrum Bild Schrift Zahl Das Technische Bild Die Wiss. Sammlung Helmholtz-Vorlesungen

Bild Schrift Zahl

Das BSZ Team

Prof. Dr. Wolfgang Coy
Projektleitung
Humboldt-Universität, Institut für Informatik
Tel. 20181-213, Fax 20181-221
e-mail: coy@informatik.hu-berlin.de

Prof. Dr. Horst Bredekamp
Humboldt-Universität, Kunstgeschichtliches Seminar
Tel. 2093-4498, Fax 2093-4209
e-mail: horst.bredekamp@rz.hu-berlin.de

Prof. Dr. Jochen Brüning
Humboldt-Universität, Institut für Mathematik
Tel. 2093-2522, Fax 2093-2727
e-mail: bruening@mathematik.hu-berlin.de
Raum UL 6, 3033

Prof. Dr. Eva Cancik-Kirschbaum
Freie Universität, Institut für Altorientalistik
Tel. 8385-3347, -5578, Fax 8385-3600
e-mail: mailto:cancikfu@zedat.fu-berlin.de

Robert Dennhardt M.A.
Tel. 2093-2745, Fax 2093-1961
e-mail: robert.dennhardt@culture.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3020A

Dr. Volker Grassmuck
Tel. 2093-2750
e-mail: vgrass@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3020

Dr. Dipl.-Inform. Gernot Grube
Tel. 2093-1070, Fax 2093-1961
e-mail: gernot.grube@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3027

Jens Gulden
Technische Universität Berlin, Fachbereich für Informatik
email: jgulden@cs.tu-berlin.de

Philipp v. Hilgers M.A.
Tel. 2093-2750, Fax 2093-2573
e-mail: p.v.hilgers@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3020

Erich Hörl M.A.
Tel. 2093-2745, Fax 2093-1961
e-mail: hoerl@phil.gess.ethz.ch
Raum: UL 6, 3020A

Prof. Dr. Friedrich Kittler
Humboldt-Universität, Seminar für Ästhetik
Tel. 2093-8252, Fax 2093-8266
e-mail: friedrich.kittler@rz.hu-berlin.de

Dr. Werner Kogge
Tel. 2093-1070, Fax 2093-1961
e-mail: werner.kogge@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3027

Prof. Dr. Sybille Krämer
Freie Universität Berlin, Institut für Philosophie
Tel. 838-4020, Fax 838-6430
e-mail: sybkram@zedat.fu-berlin.de

Dipl.-Inf. Jens-Martin Loebel
Tel. 2093-2745
e-mail: jens@waste.informatik.hu-berlin.de
Raum UL 6, 3020

Prof. Dr. Thomas Macho
Humboldt-Universität, Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften
Tel. 2093-8236, Fax 2093-8258
e-mail: tmacho@culture.hu-berlin.de

Prof. Dr. Bernd Mahr
Technische Universität Berlin, Fachbereich für Informatik
Tel. 314-73541
e-mail: mahr@cs.tu-berlin.de

Gloria Meynen M.A.
Tel. 2093-2745, Fax 2093-1961
email: gloria.meynen@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3020

Jörn Münkner M.A.
Tel. 2093-2745, Fax 2093-1961
email: joern.muenkner@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3020

Ana Ofak M.A.
Tel. 2093-2750, Fax 2093-1961
email: ana.ofak@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3020

Pablo Schneider M.A.
Tel. 2093-1070, Fax 2093-1961
e-mail: pablo.schneider@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3027

Wladimir Velminski stud. phil.
Tel. 2093-2750, Fax 2093-1961
e-mail: wladimirvelminski@web.de
Raum: UL 6, 3020

Moritz Wedell M.A.
Tel. 2093-1070, Fax 2093-1961
e-mail: moritz.wedell@rz.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3027

Reinhard Wendler, M.A.
Tel.: 2093-2750, Fax: 2093-1961
e-mail: reinhard.wendler@culture.hu-berlin.de
Raum: UL 6, 3020A

Prof. Dr. Horst Wenzel
Humboldt-Universität, Institut für deutsche Literatur
Tel. 2093-9658, Fax 2093-9612
e-mail: horst.wenzel@rz.hu-berlin.de


Studentische Hilfskräfte

Hélène Doucet stud. phil.
Tel. 2093-1070
e-mail: helenedoucet@gmx.de

Kathrin Kiesele M.A.
Tel. 2093-1070
email: k.kiesele@web.de

Hannes Kuch stud. phil.
Tel. 2093-1070, Fax 2093-1961
e-mail: wanja.k@gmx.de
Raum UL 6, 3025

Christine Schnaithmann stud. phil.
Tel. 2093-1070, Fax 2093-1961
e-mail: ch.schnaithmann@gmx.de

Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Impressum · Kontakt · Webmaster